buy medication online
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca Drukuj

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca został utworzony 27 kwietnia 1982 roku, by zachować różnorodność biologiczną siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach: Bugu i Nurca oraz na Wysoczyźnie Drohickiej. Wraz z innymi OCK oraz Parkiem Krajobrazowym “Podlaski Przełom Bugu” (od wschodu) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zachodu) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.

W skład Obszaru wchodzą tereny określone linią graniczną, która biegnie począwszy od punktu przecięcia granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego przez drogę pomiędzy wsiami Zaszków i Kozarze, do miasta Ciechanowiec. W obrębie miasta przebiega ulicami: Pałacową, Czyżewską, Łomżyńską, przez most na rzece Nurzec, plac 3-go Maja i Drohicką. Dalej drogą przez wsie Tworkowice i Stare Wojtkowice do wsi Pełch, skąd skręca w kierunku południowym i biegnie przez wsie Kobyla, Głęboczek, Granne i Osnówka dochodząc do granicy z województwem mazowieckim. Dalej skręcając w kierunku północno-zachodnim granicą województw dochodzi do punktu początkowego.

OCK Doliny Bugu i Nurca obejmuje powierzchnię 2 921 ha i charakteryzuje się krajobrazem o dużym stopniu naturalności, z dobrze zachowanymi, cennymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Teren jest tu dość płaski, lecz urozmaicony wyniesieniami i małymi powierzchniowo lasami - głównie sosnowymi, a bliżej Bugu także bagiennymi olszynami i łęgami wierzbowo-topolowymi. Wraz z polami, łąkami, dolinami mniejszych rzek i starorzeczami Bugu tworzą one tzw. krajobraz mozaikowy. Rzeka Nurzec, której dolny, ok. 8-kilometrowy odcinek, znajduje się w granicach OCK, charakteryzuje się krętym biegiem. Meandry i zakola wijące się wśród pól i lasów stanowią ostoję dla wielu cennych gatunków zwierząt żyjących nad wodą np. bobrów, wydr i różnych ptaków.

Ze względu na swoje walory przyrodnicze rzeka Nurzec została zaliczona do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA, jako 48 krajowy korytarz ekologiczny. Choć sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną wytyczną polityki przestrzennej – w związku z tym istnieją plany powiększenia OCK Doliny Bugu i Nurca.

Znajdująca się na północnym krańcu Obszaru nad rzeką Nurzec miejscowość Ciechanowiec to jedno z najciekawszych w regionie miast. Jego zabytkowe obiekty sakralne, zachowany średniowieczny układ architektoniczny rynku, zespół klasztorno-szpitalny i pałacowo-parkowy oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka wraz ze Skansenem Mazowiecko-Podlaskim stanowią o wielkiej wartości pod względem dziedzictwa kulturowego oraz o atrakcyjności turystycznej tego miejsca.

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca zabrania się:

  • zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

  • likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

  • wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych

  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

  • likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

         Więcej zdjęć...

Ujście rzeki Nurzec do Bugu

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card