Program
Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych Drukuj
02.03.2017.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,44%, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.

W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017 r.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. 1000 zł) - podwyższa się je z urzędu do 1000 zł.

Do 1000 zł nie zostaną podwyższone:
a)    emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
b)    emerytury częściowe,
c)    świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
d)    emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
e)    emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 100 zł).

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2017 r. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
- dodatek pielęgnacyjny 209 zł 59 gr
- dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 314 zł 39 gr
- dodatek za tajne nauczanie 209 zł 59 gr
- dodatek kompensacyjny 31 zł 44 gr
- dodatek dla sieroty zupełnej 393 zł 93 gr.

Od tej daty wzrasta do kwoty 209 zł 59 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Natomiast nie zmienia się wysokość:
- ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr miesięcznie),
- zasiłku pogrzebowego (4000 zł),
- zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
- zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie).

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4218 zł 92 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:
- 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2953 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
- 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5484 zł 60 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
- przychody między kwotą 2953 zł 30 gr a 5 484 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565 zł 53 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych”) i okresowych emerytur rolniczych.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej.

Przykład I 
Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. wynosiła 926 zł 69 gr (tj. emerytura podstawowa 882 zł 56 gr x 1,05). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 794 zł 69 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208 zł 67 gr, co stanowiło kwotę 1003 zł 36 gr.

Od 1 marca 2017 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1 000 zł (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 10 zł, jest niższe od 1000 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 209 zł 59 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 854 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 209 zł 59 gr. Łączna kwota do wypłaty 1063 zł 59 gr.

Przykład II
Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,61 i 0,85. Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. renta wynosiła 1288 zł 54 gr (tj. emerytura podstawowa 882 zł 56 gr x 0,61 + 882 zł 56 gr x 0,85). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1086 zł 54 gr.

Od 1 marca 2017 r. renta wzrośnie do kwoty 1298 zł 54 gr (tj. 1288 zł 54 gr świadczenie na dzień 28 lutego 2017 r. x 100,44% wskaźnik waloryzacji = 1294 zł 21 gr; 1294 zł 21 gr – 1288 zł 54 gr = 5,67 zł - kwota waloryzacji jest niższa od 10 zł, świadczenie podwyższa się do 10 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1094 zł 54 gr.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2017 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej kwocie świadczenia. Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,20 mln emerytów i rencistów.

Zestawienie wysokości podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Świadczenia emerytalno-rentowe:

 na dzień 01.03.2017 r.

 1.emerytura i renta  podstawowa

  886 zł 44 gr

 2.dodatek pielęgnacyjny

 209 zł 59 gr

 3.dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

 314 zł 39 gr

 4.dodatek kombatancki

 209 zł 59 gr

 5.dodatek z tytułu tajnego nauczania

 209 zł 59 gr

 6.dodatek kompensacyjny

 31 zł 44 gr

 7.dodatek dla sieroty zupełnej

 393 zł 93 gr

 8.

świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż:

 209 zł 59 gr

 9.

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż:

 209 zł 59 gr

 10.ryczałt energetyczny

 166 zł 05 gr

 11.zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

 12.

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego:    
70%
130%
2.953 zł 30 gr
5.484 zł 60 gr

 13.kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 


  565 zł 53 gr
 14.kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%  


  480 zł 73 gr
 15. zasiłek macierzyński 1.000 zł 00 gr
 


Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego:

 
 1.zasiłek chorobowy za 1 dzień

 10 zł 00 gr

 2.

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 700 zł 00 gr


 
                                                    

Maria Frejda
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Białymstoku


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Zaproszenie na "Wianki na Nurcu"
Woda i ogień podczas tegorocznych Wianków na Nurcu Zapraszamy na "Wianki na Nurcu" - jedną z najstarszych imprez organizowanych w Ciechanowcu, która odbędzie się w sobotę 23 czerwca. W programie wiele atrakcji, w tym m.in. obóz historyczny... »»
 
Zaproszenie na zawody
Zawody „O Puchar Burmistrza Ciechanowca” w Wędkarstwie SpławikowymTegoroczne Spławikowe Zawody o Puchar Burmistrza Ciechanowca, które odbędą się w niedzielę 17 czerwca na zalewie w Ciechanowcu, rozegrane zostaną w dwóch kategoriach: seniorzy i juniorzy...  »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza na otwarcie wystawy czasowej pn. "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia"... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
Logo KRUSKRUS w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wypoczynek dzieci łączony jest z rehabilitacją wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego... »
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Bezpłatne zabiegi sterylizacji
Adopcja suczek z terenu Gminy Ciechanowiec Rusza projekt, w ramach którego w 2018 roku odbędą się bezpłatne zabiegi sterylizacji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. Ilość miejsc jest ograniczona... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl