Dotacje na poprawę bezpieczeństwa Drukuj
26.04.2018.
 
Rozpoczyna się nowa, III edycja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W 2018 r. planowane jest przeznaczenie 6 000 000 złotych na realizację konkretnych projektów w ramach Programu przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach.
 
Cel główny Programu: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, będzie realizowany przez cztery cele szczegółowe:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1 000 000 zł.
– maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:
3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 1a - Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

– maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:
5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 2 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- łączna kwota dofinansowania - 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.
– maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł.
Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł,
100 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
50 000 zł – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
25 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

Termin składania propozycji projektów upływa 15 maja (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). Propozycje projektów należy składać osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem na kopercie: Program "Razem bezpieczniej" - edycja 2018 wraz z nazwą celu szczegółowego/priorytetowego. Adres: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskic, ul. Mickiewicza 3, 15-216 Białystok. Informacje można uzyskać pod nuemrem telefonu 85 743 94 04 oraz 85 743 94 92. 
 
Dla JST i NGO's nie ma limitu dotyczącego liczby składanych wnisków w poszczególnych celach, w tym dodatkowych. W przypadku, gdy projekt zawiera kompleksowe działania wpisujące się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę celu głównego (wiodącego).
 
Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury".
 

 
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl