Program
Wymiar składek w IV kwartale 2018 r. Drukuj
21.09.2018.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 września 2018 r. wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartalele 2018 r. nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł..

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc:
1. rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w ograniczonym zakresie należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.
2. pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika rolnika, z którym zawarto umowę o pomocy przyz zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2018 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej we wrześniu 2018 r. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w IV kwartale 2018 r. stanowić będzie:
- 12 % emerytury podstawowej, tj. 110,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej, tj. 219,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej, tj. 329,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
1. rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2018 r. upływa z dniem
31 października 2018 r.,
2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
 
                                               

OR KRUS w Białymstoku


 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px