Program
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
29.03.2019.

Na ósmej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z pracy pomiędzy sesjami, podjęli wszystkie zaplanowane uchwały.
 
Radni zapoznali się z informacją Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych; informacją o działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu w 2018 roku; ofertą zagospodarowania czasu wolnego w Gminie Ciechanowiec przygotowaną przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu; sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok oraz przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadania; informacją o rodzinach korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz koncepcją działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami poinformował o:
- uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, jakie obchodziło 26 par mieszkańców Gminy Ciechanowiec;
- odebraniu z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego grantu w wysokości 149 tys. zł  na realizację projektu „Kompetencje Cyfrowe drogą do sukcesu”, w którym przewidziano m.in. zakup 20 laptopów do Gminy Ciechanowiec oraz szkolenia dla mieszkańców;
- spotkaniu z Powiatowym Komendantem Policji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz możliwości dofinansowania ze środków Gminy Ciechanowiec zakupu samochodu do przewozu psów tropiących;
- zakończeniu Walnych Zebrań we wszystkich jednostkach OSP;
- rozmowie z Zarządem Stowarzyszenia Natura w sprawie adaptacji budynku szkoły w Kocach-Schabach;
- spotkaniu z rodzicami i nauczycielami w sprawie sieci szkół w mieście od 1 września 2019 roku;
- zakończeniu postępowania przetargowego na "Rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu";
- w trakcie weryfikacji są oferty złożone w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza";
- wyłoniono wykonawcę na wykonanie znaków poziomych (pasy na drogach) na terenie Gminy Ciechanowiec;
- wyłoniono wykonawcę na doposażenie w sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, projektory, laptopy, tablety) szkoły podstawowej w Ciechanowcu i Łempicach w ramach projektu „Energia kompetencji - energia rozwoju”;
- trwającej ocenie i weryfikacji ofert na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Energia kompetencji - energia rozwoju”;
- w trakcie opracowywania są dwie dokumentacje przetargowe w ramach programu „Brama na Podlasie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Działanie 8.6:Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu oraz Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu;
- wniosek złożony w ramach programu Erasmus+ na projekt pt. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do wysokiej jakości kształcenia”, w którym przewidziano wyjazd 44 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Łempicach do Hiszpanii, Malty i Grecji na dwutygodniowe szkolenia, w celu podniesienia swoich kompetencji językowych i pedagogicznych, otrzymał pozytywną ocenę formalną  i zostanie oceniony pod względem jakościowym do końca maja 2019 r.;
- wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu kluczem do ich rozwoju osobowości i podniesienia kompetencji kluczowych”, przewidujący wyjazd 40 uczniów z 8 opiekunami na 2 tygodnie do Grecji w celach edukacyjno-kulturowych, otrzymał pozytywną ocenę formalną i zostanie oceniony pod względem jakościowym do końca czerwca 2019 r.;
- zakończono prace nad wykazem działek rolnych, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec - na działki, które nie są dzierżawione zostanie przeprowadzony pod koniec kwietnia przetarg ustny (wykaz działek zostanie upubliczniony na www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń);
- w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego złożono dwa wnioski;
- rozpoczęto prace nad wnioskiem na odnowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- dokonano aktualizacji Strategii Gminy Ciechanowiec;
- dwóch spotkaniach w ramach Lokalnej Grupy Działania "Brama na Podlasie": w sprawie operacji grantowych oraz planowanych projektach w 2019 r.;
- spotkaniu dotyczącym Nadbużańskiej Sieci Szerokopasmowej, na którym podjęto wstępną decyzję o przygotowaniu przetargu na wyłonienie operatora i zarządcy sieci nadbużańskiej;
- rozmowch z Przewodniczącą  Rady Powiatu oraz Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie remontów i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciechanowiec - zaplanowano na następne 3 lata remont kilku dróg na terenie gminy.

Burmistrz poinformował też o uchyleniu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu organizowania targów z udziałem zwierząt, w tym ptactwa. Obecnie przy organizacji targów zwierząt z ptactwem należy przestrzegać wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.


Sesja Rady Miejskiej
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl