28 maja odbyło się XIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zwolnienia od podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

070

 

Podjęto też uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec, a także określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował, że 1 marca 2020 r. w Ciechanowcu odbyły się Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od 27 lutego 2020 r. zostały ogłoszone następujące zapytania i podpisane umowy:

 • Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu przy ulicach: Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz Szerokiej. Umowa z wykonawcą Andrzejem Przystupą "Kramik Fazy" z Perlejewa, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana po zabezpieczeniu środków w budżecie.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu. Z uwagi na bardzo wysoką cenę wszystkich złożonych ofert Burmistrz Ciechanowca przeprowadził negocjacje z innym projektantem z Biura Projektowego Przemysław Borys w Wysokiem Mazowieckiem, w wyniku których została podpisana umowa na opracowanie koncepcji przedsięwzięcia za cenę 3 500 zł.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELMAK Maciej Czech z Łap.
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych w Radziszewie-Sieńczuch. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WOD MAX Sławomir Lebica ze Słupca.
 • W wyniku ogłoszonego w lutym zapytania ofertowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych zostały podpisane umowy z firmą DROMOBUD Sp. z o.o. z Białegostoku na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108878B w m. Przybyszyn” - za cenę 12 300 zł oraz na "Rozbudowę drogi gminnej Nr 108885B w miejscowości Wojtkowice Glinna” za 17 146,20 zł.
 • 11 marca została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2024-2020. W ramach projektu zamontowane zostanie 7 instalacji fotowoltaicznych i 1 pompa ciepła na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Łempicach, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, Przedszkola w Ciechanowcu, FARE w Ciechanowcu, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu.
 • 1 kwietnia została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2024-2020. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Ciechanowiec, Gminy Łapy i Gminy Perlejewo w latach 2020-2022.
 • 13 marca w ramach programu „ORLEN dla strażaków” 2020 złożono wnioski na doposażenie jednostek OSP.
 • 11 marca w ramach programu Odnowa Wsi Polskiej wniosek złożono dla sołectwa Koce Basie na kwotę 30 tys zł.
 • 25 marca uzgodniono z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Marcinem Korczem budowę brakującej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Drohickiej.
 • Złożono wnioski do Ministerstwa Cyfryzacji, w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem - 60 000 zł oraz „Zdalna Szkoła+” na zakup 26 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem - 75 000 zł do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i do Szkoły Podstawowej w Łempicach
 • Powołano zespół roboczy (pracownicy UM) ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2030. Do zadań zespołu należy zebranie danych, ich analiza i opracowanie diagnozy sytuacji w gminie, a także wskazanie kierunków rozwoju i opracowanie projektu strategii. W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne
 • 2 kwietnia ogłoszono konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy, w wyniku jego rozstrzygnięcia Sekretarzem Gminy z dniem 23 kwietnia 2020 r. została Anna Czapkowska
 • 6 kwietnia dokonano odbioru prac ogólnobudowlanych oraz modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi na łączną kwotę 992.010,47 zł przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.
 • 7 kwietnia dokonano odbioru końcowego robót przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska w Ciechanowcu”.
 • 21 kwietnia uzgodniono z Przemysławem Rutkowskim wycinkę zarośli wzdłuż dróg gminnych - realizacja wrzesień - październik. Skierowano też pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie oczyszczenia dróg powiatowych.
 • 7 maja odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Szpitala, gdzie podejmowane były tematy instalacji pompy ciepła w ZOL w Ciechanowcu oraz planowanego przeniesienia punktu rehabilitacji do Czyżewa. Jeżeli rehabilitacja zostanie przeniesiona do Czyżewa, Ciechanowiec udostępni budynek będący własnością gminy na ten cel we własnym zakresie.
 • 8 maja - ogłoszono przetarg na wykonanie pomp ciepła w SP w Łempicach. Otwarcie ofert odbyło się 25 maja. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert.
 • 11 maja odbyło się spotkanie z kierownikami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w sprawie organizacji pracy jednostek oraz przestrzegania dyscypliny finansowej zakładów.
 • 11 maja ogłoszono przetarg na wykonanie fotowoltaiki oraz pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym, PRK FARE w Ciechanowcu, Oczyszczalnia Ścieków w Ciechanowcu, Budynek OSP Ciechanowiec.
 • Zarząd Województwa Podlaskiego 6 maja Uchwałą nr 128/1977/2020 przyznał dotację w wysokości 228 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Kosiorki - 2 228 m.
 • 18 maja odbyło się spotkanie z Poseł Aleksandrą Szczudło i Dyrektorem Lasów Państwowych w sprawie realizacji projektu pn.”Ciechanowiecki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu kuźnią wiedzy o zdrowiu, walorach i korzyściach płynących z ochrony lasów i przyrody”.
 • 30 marca podpisano umowę z Wojciechem Piotrem Puchaczewskim na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
 • 23 kwietnia i 11 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EKO VOLT w sprawie oświetlenia Gminy w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego na LED.
 • 29 maja zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.
 • Ciechanowiec uczestniczy w akcji „Podwórko talentów NIVEA”. Ideą akcji jest powstanie w miastach placów zabaw - Podwórek Talentów. Budowa każdego podwórka to koszt 250 tys zł, którą w całości pokrywa organizator akcji firma NIVEA. Do akcji zgłoszono plac w parku przy ul. Mickiewicza, obok przedszkola.

Burmistrz omówił także działania podjęte w związku z profilaktyką rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w gminie Ciechanowiec oraz podziękował osobom zaangażowanym w ich realizację.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, przedłużenia umowy dzierżawy na część działki nr ew. 36/1, położonej w obrębie wsi Malec, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2020 rok, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020”, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec, likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym, przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym, ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podczas sesji zostały przedstawione: Informacja na temat stanu przygotowania do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok i planowanych działaniach w zakresie bieżących napraw dróg gminnych, Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok, Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania, Sprawozdanie za 2019 rok Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, Informacja z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019”, Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu za 2019 rok, Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec na lata 2018-2025 za rok 2019, Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 „Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu