25 czerwca, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023. W obradach uczestniczył Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2019 rok.

069

 

Zgodnie z porządkiem obrad sesji Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przedstawił Raport o Stanie Gminy Ciechanowiec za 2019 rok. Radni Rady Miejskiej po zapoznaniu się z Raportem o Stanie Gminy Ciechanowiec za 2019 rok oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 2 czerwca, dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu” na kwotę brutto 1 205 400 zł
 • 2 czerwca, zlecono wykonanie brakującej elewacji na budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 • 3 czerwca ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Ciechanowcu”. W ramach zapytania wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejsza wpłynęła od Wykonawcy: KERRiA Piórkowski Spółka Jawna z miejscowości Koło za kwotę brutto 36 764,70 zł. Zapytanie zostanie unieważnione, ponieważ Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na prowadzenie jakichkolwiek prac na terenie parku. Pieniądze zostaną przekazane na zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola
 • 3 czerwca, ogłoszono zapytanie ofertowe na zaadoptowanie części pomieszczeń hali sportowej wchodzącej w kompleks budynków Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora +. W wyniku zapytania złożono 3 oferty, z których najkorzystniejsza wpłynęła od firmy „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z Bryk na kwotę brutto 118 821,49 zł
 • 5 czerwca, ogłoszono konkurs naboru wniosków dla Kół Gospodyń Wiejskich. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.
 • 9 czerwca, dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara - Winna-Chroły” na kwotę brutto około 1 300 000 zł
 • 9 czerwca, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków publicznych w Gminie Ciechanowiec”. Jest to oferta firmy EL-STAW Adam Stawiecki z Siemiatycz za kwotę brutto 520 665,27 zł. 22 czerwca podpisano umowę z wykonawcą
 • 10 czerwca, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki – Kolonia Kosiorki”. Podpisano umowę z wykonawcą. Wartość inwestycji wynosi 300 000 zł
 • 12 czerwca poinformowano Gminę Ciechanowiec o zatwierdzeniu do realizacji projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości” z kwotą dofinansowania 391 690,28 zł w ramach konkursu RPOWP
 • 12 czerwca, złożono wniosek do Fundacji Orlen „Odnawiamy Miejsce Pamięci Ofiar Sybiru” (odnowienie Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Sienkiewicza)
 • 15 czerwca złożono wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła +” na zakup laptopów dla rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Ciechanowiec na kwotę 74 843,60 zł
 • 18 czerwca, odbyło się spotkanie z Konserwatorem Zabytków w sprawie parku przy ul. Mickiewicza oraz budowy budynku mieszkalnego przez developera na tej samej ulicy
 • 19 czerwca, Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów Powiatu Wysokomazowieckiego dokonała objazdu dróg powiatowych na terenie gminy Ciechanowiec
 • 19 czerwca, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą z Zambrowa, który jest zainteresowany budową w Ciechanowcu fabryki zajmującej się produkcją elementów do budowy domów jednorodzinnych
 • 22 czerwca, podpisano umowę na wykonanie inwestycji dotyczącej budowy drogi dojazdowej do pól i gruntów wsi Kolonia-Kosiorki
 • 23 czerwca, odbyły się obchody 79. rocznicy zbrodni sowieckiej na kolonii Folwarki Małe pod Zabłudowem. Gminę Ciechanowiec reprezentowali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu Ksiądz Dziekan Tadeusz Kryński, Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Sylwia Kuczuk-Szymańska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Artur Bojar oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
 • Podpisana zostanie umowa z Podlaskim Kuratorem Oświaty na wyposażenie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Dotacja na ten cel wynosi 80 000 zł.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 24 czerwca 2020 r. przyznał kwotę 6 339 zł na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec
 • Zarząd Województwa Marszałkowskiego przyznał dotację w kwocie 17 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu na zakup sprzętu
 • Zgłoszono uczestnictwo gminy Ciechanowiec w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” w ramach wykonywanych zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 • Wyłoniono wykonawcę budowy pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Łempicach na kwotę 550 000 zł, którym jest Andrzej Stepanczenko z Białegostoku.

 

Burmistrz Ciechanowca przekazał informację z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu dotyczącą Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poinformował, że gminę Ciechanowiec zamieszkuje 7 219 wyborców. Chęć głosowania korespondencyjnego wyraziło 41 osób. Głosowanie przez pełnomocnika zgłosiła 1 osoba. Do 19 czerwca 2020 r. do spisu wyborców dopisano 23 osoby. Poza terenem gminy chęć głosowania wyraziły 34 osoby, natomiast za granicą 132 osoby.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2019 rok, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2019 rok, zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, trzy uchwały dotyczące przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020”.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu