Gmina Ciechanowiec na wywóz odpadów komunalnych ma podpisaną umowę z MPO Białystok. Przedsiębiorstwo wywozi nieczystości od mieszkańców, którzy złożyli odpowiednią deklarację w Urzędzie Miejskim i wnoszą opłaty.

W ramach tej opłaty mieszkańcy mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ciechanowcu. Mieszkańcy, podmioty gospodarcze, instytucje, które nie mają złożonej deklaracji w gminie oraz nie wnoszą opłaty, nie mogą składować odpadów na PSZOK. Odpady zdają do przedsiębiorstwa, z którym mają podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych.

W obecnej sytuacji Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ciechanowcu, na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Przy dostarczeniu odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów. Odpady dostarczać mogą tylko mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. Osoby wywożące nielegalnie odpady, będą z urzędu zgłaszane do organów nadrzędnych.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

 

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są:

 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • odpady zielone
 • gleba, ziemia, w tym kamienie
 • drewno
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • popiół i żużel z palenisk domowych
 • styropian opakowaniowy
 • tekstylia i odzież
 • strzykawki, igły lub podobne wytworzone podczas iniekcji domowych

 

Nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady zawierające azbest
 • materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • szyby samochodowe
 • szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne
 • części samochodowe
 • odpady niezidentyfikowane (bez etykiet niewiadomego pochodzenia i składu)
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
 • odpady poprodukcyjne
 • opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych
 • odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
 • odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne