Burmistrz Ciechanowca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

 

pobierz

Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca doc.
Załącznik do zarządzenia doc.

 

Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca pdf.
Załącznik do zarządzenia pdf.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu" w terminie do 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu) na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (biuro podawcze).