002

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Nr projektu RPO.08.06.00-20-0197/18

 • Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
 • Planowany okres realizacji: 30.10.2018 r. - 30.09.2019 r.
 • Wartość projektu: 185 185,09 zł
 • Dofinansowanie: 156 884,57 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:

1. Wykonanie elewacji, polegające m.in. na:

 • osuszeniu oraz oczyszczeniu ścian zewnętrznych z wypraw tynkarskich do renowacji budynków
 • skuciu istniejącego tynku w partii cokołu i przyziemia do wysokości minimum 80 cm powyżej strefy zwilgocenia lub zasolenia
 • skuciu ze ścian wyższych kondygnacji istniejącej powłoki uszkodzonego tynku
 • usunięciu zmurszałych cegieł i zastąpieniu ich nowymi
 • usunięciu zwietrzałych i zasolonych spoin na głębokość 20mm
 • usunięciu śladów wykwitów solnych za pomocą szczotek stalowych
 • wypełnieniu ubytków i pustych spoin zaprawą cementowo-wapienną
 • tynkowaniu tynków zewnętrznych elewacji systemem tynków renowacyjnych (tynk podkładowy+tynk renowacyjny)
 • wykonaniu tynków ciągnionych, boni i detali architektonicznych
 • wykończeniu ścian szpachlówką
 • malowaniu tynków zewnętrznych elewacji farbami elewacyjnymi silikonowymi

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Wyposażenie obejmujące swym zakresem m.in.:

 • montaż zewnętrznej tablicy informacyjnej dot. historii obiektu budynku
 • wykonanie materiałów ekspozycyjno - wystawienniczych w postaci fotoobrazów przedstawiających m.in. historię obiektu, wielokulturowość Ciechanowca i jego okolic, które zostaną zawieszone na ścianach wewnętrznych budynku Synagogi (t.j. na sali głównej i klatce schodowej)
 • oznakowanie znajdującej się na osi środkowej sali głównej półkolistej płyciny - miejsca stanowiącego ołtarz w Synagodze tzw. "Aron Hakodesz", poprzez umieszczenie obok w języku polskim i angielskim tabliczki informacyjnej.

4. Promocja projektu obejmująca swym zakresem wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy www.ciechanowiec.pl oraz o ofercie turystycznej, jaką jest budynek Synagogi wraz z aktualną ofertą turystyczną.

 

 

 

pasek