Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019

 

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta i gminy Ciechanowiec.
3. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.
4. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) edukacja mieszkańców Gminy Ciechanowiec w zakresie walki z bezdomnością i opieki nad zwierzętami;
10) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

 

Schronisko dla zwierząt

§ 2.
1. Gmina Ciechanowiec zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w „Schronisku dla bezdomnychzwierząt Dworakowski Zygmunt” - Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. Schronisko, zgodnie z zawartą z Gminą umową, realizuje usługi polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich i wpisaniu do bazy Safe-Animal, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in.: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1967), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U z 2004 r. Nr 158, poz.1657) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
3. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po zaczipowaniu zwierzęcia
i wpisaniu wszczepionego czipa do bazy Safe Animal oraz odbyciu przez zwierzę zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba, że istnieją szczególne przeciwwskazania.
4. W przypadku przepełnienia, schronisko ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w celu umieszczenia nadwyżki zwierząt w domach tymczasowych.

 

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 3.
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Ciechanowiec podlegają odławianiu - zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone jest w sposób określony ustawą o ochronie zwierząt i innymi przepisami prawa.
4. Odłowione zwierzęta umieszczane są w schronisku określonym w § 2 ust. 1, a w przypadku zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym wskazanym w § 8.

 

Sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku

§ 4.
1. Gmina Ciechanowiec realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z zawartą umową.
2. Gmina, w celu walki ze wzrostem populacji zwierząt, finansuje zabiegi polegające na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia dokonywane na bezdomnych zwierzętach, usypianiu ślepych miotów oraz czipowaniu i wpisywaniu wszczepionego czipa do bazy Safe Animal.
3. W razie posiadanych środków finansowych Gmina, w celu walki ze wzrostem populacji zwierząt może prowadzić akcje polegające na dofinansowaniu bądź finansowaniu zabiegów polegających na trwałym
pozbawieniu zdolności płodzenia dokonywanych na zwierzętach należących do mieszkańców z terenu Gminy
Ciechanowiec.
4. W razie posiadanych środków finansowych Gmina, w celu walki ze wzrostem populacji zwierząt może
prowadzić i finansować akcje polegające na zaczipowaniu psów należących do mieszkańców z terenu Gminy
Ciechanowiec i rejestracji czipów w bazie Safe Animal.

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5.
1. Osoby fizyczne i organizacje społeczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu gminy Ciechanowiec.
2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać:
1) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”;
2) ograniczoną w czasie zwaną dalej „domem tymczasowym”.
3. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym odbywa się w m.in.:
1) za pośrednictwem Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl oraz mediów
społecznościowych Gminy Ciechanowiec,
2) za pośrednictwem ogłoszeń w Internecie, w tym na portalach typu OLX.
3) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach, w tym mediach internetowych,
4) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, które realizują cele statutowe związane z ochroną zwierząt.

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 6.
1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Ciechanowiec realizuje się przy współpracy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami kotów.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów.

 

Usypianie ślepych miotów

§ 7.
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt może nastąpić przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych wskazanym w § 2 ust. 1 oraz w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Ksawerego Kiersnowskiego, ul. Kozarska 26 18-230 Ciechanowiec.

 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

§ 8.
Gospodarstwo rolne Władysława Koca znajdujące się w gminie Ciechanowiec w miejscowości Koce-Basie 10 na podstawie umowy z Gminą Ciechanowiec przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Ciechanowiec.

 

Opieka weterynaryjna

§ 9.
1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Opieka weterynaryjna, leczenie i usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej z Ksawerym Kiersnowskim lekarzem weterynarii.
3. Gmina finansuje całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku wszelkich sytuacji kryzysowych gdy niezbędne jest zapewnienie pomocy weterynaryjnej, w tym zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
4. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Ksawerym Kiersnowskim - lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny w Ciechanowcu przy ul. Kozarskiej 26.

 

Edukacja mieszkańców Gminy Ciechanowiec

§ 10.
1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich i opieki nad zwierzętami, w szczególności poprzez:
1) informacje o obowiązkach mieszkańców wynikających z zapisów ustawy o ochronie zwierząt dotyczących znęcania się nad zwierzętami,
2) uświadamianie o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do zorganizowanych systemów ewidencyjnych;
3) informacje o programach adopcyjnych;
4) informacje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.
2. Edukacja, o której mowa w ust. 1 odbywa się m.in. za pośrednictwem Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl, mediów społecznościowych Gminy Ciechanowiec oraz innych mediów lokalnych, we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, które realizują cele statutowe związane z ochroną zwierząt.

 

Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków

§ 11.
1. Na realizację zadań, wskazanych w Programie Gmina przeznacza z budżetu środki
w wysokości 35000 zł, które będą wydatkowane na:
1) odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 10 000 zł,
2) na pozostałe działania, przewidziane w Programie, w tym m.in. na: poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; zwrot kosztów poniesionych przez Podlaską Fundację Empatia w Ciechanowcu w związku z tymczasową adopcją bezdomnych zwierząt; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim; sterylizację i kastrację bezdomnych psów i wolno żyjących kotów; usługi weterynaryjne oraz opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 25000 zł.
2. Środki finansowe na realizację poszczególnych zadań programu mogą być wydatkowane
w formie zlecania ich realizacji organizacjom pozarządowym działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt.

 

 

 

pasek