Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca został utworzony 27 kwietnia 1982 roku, by zachować różnorodność biologiczną siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach: Bugu i Nurca oraz na Wysoczyźnie Drohickiej. Wraz z innymi OCK oraz Parkiem Krajobrazowym “Podlaski Przełom Bugu” (od wschodu) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zachodu) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.

W skład Obszaru wchodzą tereny określone linią graniczną, która biegnie począwszy od punktu przecięcia granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego przez drogę pomiędzy wsiami Zaszków i Kozarze, do miasta Ciechanowiec. W obrębie miasta przebiega ulicami: Pałacową, Czyżewską, Łomżyńską, przez most na rzece Nurzec, plac 3-go Maja i Drohicką. Dalej drogą przez wsie Tworkowice i Stare Wojtkowice do wsi Pełch, skąd skręca w kierunku południowym i biegnie przez wsie Kobyla, Głęboczek, Granne i Osnówka dochodząc do granicy z województwem mazowieckim. Dalej skręcając w kierunku północno-zachodnim granicą województw dochodzi do punktu początkowego.

OCK Doliny Bugu i Nurca obejmuje powierzchnię 2 921 ha i charakteryzuje się krajobrazem o dużym stopniu naturalności, z dobrze zachowanymi, cennymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Teren jest tu dość płaski, lecz urozmaicony wyniesieniami i małymi powierzchniowo lasami - głównie sosnowymi, a bliżej Bugu także bagiennymi olszynami i łęgami wierzbowo-topolowymi. Wraz z polami, łąkami, dolinami mniejszych rzek i starorzeczami Bugu tworzą one tzw. krajobraz mozaikowy. Rzeka Nurzec, której dolny, ok. 8-kilometrowy odcinek, znajduje się w granicach OCK, charakteryzuje się krętym biegiem. Meandry i zakola wijące się wśród pól i lasów stanowią ostoję dla wielu cennych gatunków zwierząt żyjących nad wodą np. bobrów, wydr i różnych ptaków.

Ze względu na swoje walory przyrodnicze rzeka Nurzec została zaliczona do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA, jako 48 krajowy korytarz ekologiczny. Choć sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną wytyczną polityki przestrzennej - w związku z tym istnieją plany powiększenia OCK Doliny Bugu i Nurca.

Znajdujący się na północnym krańcu Obszaru nad rzeką Nurzec Ciechanowiec to jedne z najciekawszych w regionie miast. Jego zabytkowe obiekty sakralne, zachowany średniowieczny układ architektoniczny rynku, zespół klasztorno-szpitalny i pałacowo-parkowy oraz Muzeum Rolnictwa wraz ze Skansenem Mazowiecko-Podlaskim stanowią o wielkiej wartości pod względem dziedzictwa kulturowego oraz o atrakcyjności turystycznej tego miejsca.

 

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca zabrania się:

  • zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką
  • likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych
  • wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka
  • likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych

 

 

 

pasek